1. Gereformeerde Laerskool Johannes Calvyn

Skoolleuse: Prompte et Sincere (Opreg in diens van die Here)

Die Gereformeerde Laerskool Johannes Calvyn is in die hartjie van die Moot gesetel.
Die skool is in 1964 gestig en skop 2016 af met ‘n onderwyserskorps van 10 en net so oor die 100 leerders.

Besoek gerus hul Facebookblad

 

2. Gereformeerde Laerskool Bellville

Skoolleuse: In U Lig sien ons die Lig. Ps 36:10

Ons skool wil ’n lerende samelewing wees wat sy leerlinge stimuleer en aanmoedig om volgelinge van Jesus Christus te word of te wees en die gawes en hulpbronne wat beskikbaar is verantwoordelik en kreatief aan te wend in diens van God se koninkryk en ons naaste“.

Vereniging vir Gereformeerde Skoolonderwys te Kaapstad
Die Gereformeerde Laerskool Bellville staan onder beheer van die Vereniging vir Gereformeerde Skoolonderwys te Kaapstad (VGS) en is opgerig op 13 Junie 1955.

Die skool bestaan uit ongeveer 70 leerlinge en 7 onderwysers en is geleë in Bellville in die Wes-Kaap

Besoek gerus hul Facebookblad asook die webtuiste.

 

3. Gereformeerde Skool Dirk Postma

Skoolleuse is: Wees sterk en vol moed.

‘n Skool vanuit ons as ouers, vir ons kinders, gewortel in reformatoriese onderwys. Vir 30 jaar vorm en ontwikkel Laerskool Dirk Postma kinders binne ‘n Gereformeerde belydenis en Skrifgetrouheid.

Sedert 1998 het die skool in roepingsgetrouheid ontwikkel tot ‘n hoërskool en nederig dankbaar kan ons noem dat tot op hede was daar geen enkele matriekdruipeling nie.

Saam met die kleuterskool, wat ‘n sekere, stabiele wegspring in skoolloopbaan verseker, vorm die laerskool en hoërskool ‘n andersheid in opvoeding wat uitstaan en uniek is. Die drie skole funksioneer individueel, maar deel tog ‘n gemeenskaplike karakter en gemeenskaplike uitkoms, naamlik goed gebalanseerde, roepingsbewuste, gereformeerde jongmense.Ds. Dirk Postma (1818-1890), na wie die skool vernoem is, se beginsels vir onderwys was: “Positief, Christelijk, Gereformeerd.”

Gefundeerd in die belydenis, gehoorsaam aan die Woord, getrou aan die beginsels van die reformasie, staan hierdie skool as unieke monument van verbondsgehoorsame ouers.

Getal leerlinge: 400

Getal onderwysers: 35

Besoek gerus hul Facebookblad asook die webtuiste.

 

4. Gereformeerde Laerskool Wolmaransstad

Skoolleuse:

Om ons kinders deur middel van Skrifgefundeerde, uitnemende onderwys tot kundige gelowiges op te voed om hul roeping binne die Afrikanerkultuur en aan God, aan te pak. Om ons kinders te leer dat hulle met integriteit en in gehoorsaamheid, hulle Christelike waardes in die wêreld sal kan uitleef.

Die grondslag is die Bybel, en die belydenis is die drie Formuliere van Eenheid. Hierdie grondslag werk deur in alle skoolboeke, lesse en ander aktiwiteite.

Onderrigtaal is Afrikaans. verbondsouers kry die geleentheid om hul kinders te laat onderrig soos dit opgeteken staan in die doopsformulier.

Stigtingsdatum: 24 Augustus 2014

Getal leerlinge: 8

Getal onderwysers: 1

 

5. Centurion Christelike Laerskool

Skoolleuse: Ken en dien

Die skool is gestig deur ouers wat die noodsaaklikheid van reformatoriese onderwys besef het. Centurion Christelike Laerskool is gestig (eers bekend as Reformia) en staan die eerste paar jaar onder hoofdelike toesig van Gereformeerde Skool Dirk Postma. Die grondslag van die skool is die die Bybel as onfeilbare Woord van God en die Drie formuliere van Eenheid soos onderskryf deur die susterskerke.

CCL het Januarie 2002 sy deure oopgemaak vir 6 leerlinge in graad 0 en 2 leerlinge in graad 1. Soos wat die woord versprei, groei die skool elke jaar. In 2006 word ‘n belangrike mylpaal behaal met die aanstelling van ‘n eie skoolhoof. Die skool het teen die tyd gegroei om al die grade van R tot 7 in te sluit. Die skool het tans 80 kinders, 8 onderwyseresse, twee administratiewe beamptes en ‘n voltydse skoolhoof.

Die skool bied ook die diens van ‘n naskoolsentrum aan.

Besoek gerus hul Facebookblad asook die webtuiste

 

6. Christelike Laerskool Eloffsdal

Skoolleuse: La Verace Via – Ware weg

Ons Eie Orrelpypies kleuterskool, het hulle deure ge-open in Januarie 2013. So het hulle gegroei dat hulle in 2015 Christelike Laerskool Eloffsdal kon open. Daar was ‘n volle 3 laerskool leerlinge en een onderwyseres. Christelike Laerskool Eloffsdal staan vandag op 21 leerlinge, wat dan die Gr. R en Gr. RR insluit.
Die skool het tot stand gekom in geloof, en ‘n diep afhanklikheid van die Here.
Die groeipyne is maar ongemaklik en seer, maar elke tree wat gestap word, is vol moed vir die nuwe dag se uitdagings. Daar is nog baie werk wat gedoen moet word, maar die toekoms blink en daar is baie planne. Die skool is dankbaar vir  drie nuwe klaskamers, personeelkamer, nuwe L.O. toerusting, en vele ander groot skenkings wat al ontvang is. Ondanks al die uitdagings, ontvang ons Gods seën, genade en guns dag na dag. Die goeie werk moet voortgaan met die hulp van roepingsgedrewe ouers, onderwysers en leerlinge..

Besoek gerus hul Facebookblad

 

7. Akademie Reformia

Skoolleuse:  SOLI DEO GLORIA – aan GOD ALLEEN DIE EER.
Visie: Om Christelike onderwys en opvoeding te verskaf met die onfeilbare Woord van God as grondslag.
Missie: Akademie Reformia is ‘n ouerskool wat in 1997 gestig is. Hierdie skool is gestig om ouers volgens Skrifbeginsel die geleentheid te bied om hul doopbelofte na te kom. Dit beteken dat ouers die primêre
opvoeders van hul kinders is, en bly. Daarom bied ‘n ouerskool soos Akademie Reformia aan ouers die geleentheid om die Christelike gees en karakter van ons skool te bepaal. By Akademie Reformia handhaaf ons die gesag van die Bybel oor die hele lewe.

Soli Deo Gloria!  Aan God alleen die eer dat Akademie Reformia op 14 Januarie 1997 sy deure kon open met 32 leerlinge (Graad 0 tot 7) en 6 leerkragte.  Dit was alleen uit genade van die Here en toewyding van onderwysers en ouers wat hierdie droom tot verwesenliking gebring het.

Akademie Reformia is deel van die ICO-groep (Instituut vir Christelike Onderwys) skole en werk sedert die stigting saam met die ander skole aan die ontwikkeling van ‘n gereformeerde (reformatoriese) kurrikulum.  Hierdie kurrikulum voldoen aan alle vereistes soos deur die Staat voorgeskryf maar daar word ook baie aandag gegee aan die Christelike inhoude wat gerig is op lewenswaarde by die leerlinge.

Die naam Akademie Reformia: Deur dit ‘n akademie te maak, is die opsies oop vir voorskoolse, laer en hoërskool asook tersiêre onderrig. Reformia verwys na die gereformeerde grondslag – voortdurend terug na die Skrifwaarhede,
maar dit verwys ook na vernuwende denke ten opsigte van die onderwys.

Getal leerlinge: 119

Getal onderwysers: 13

Besoek gerus hul Facebookblad asook die webtuiste.  

 

8. MHS Onafhanklike Privaatskool

Skoolleuse: Meer, Hoër, Strewe

Wie is ons:

 • Christelike privaatskool in Lyttelton Manor Centurion
 • Ons handhaaf Christelike norme en waardes gefundeer in die Woord van God
 • Bevorder eenheid, samewerking tussen skool, leerder en ouer
 • Streef daarna om selfversekerde, positiewe en goed afgeronde leerders in alle leerareas; Taal, Wiskunde en Lewensvaardigheid na die volgende fase en graad te bevorder.

Wat bied ons?

 • Gestruktureerde veilige leeromgewing
 • Gekwalifiseerde en ervare personeel
 • Kleiner klasgroepe
 • Uitgebreide kurrikulum KABV (CAPS)
 • Bykomende Wiskunde onderrrig
 • Werksboeke vir elke leerder
 • Sport aktiwiteite
 • Kultuur aktiwiteite
 • Buite kurrikulêre aktiwiteite

Naskoolfassiliteite:

 • Naskoolfassiliteite met ligte middagete ingesluit
 • Naskool versorging
 • Hulpverlening met huiswerk

Getal leerlinge: 27

Getal onderwysers: 3

Besoek gerus hul Facebookblad asook die webtuiste

 

9. Laeveld Akademie

Skoolleuse: Leer en Presteer: Die Woord is die Alfa en die Omega

Gestig in April 1997

Geleë in Witrivier Nelspruit

Getal leerlinge: 140

Getal onderwysers: 16

Besoek gerus hul Facebookblad

 

10. Moot Akademie

Skool vir leerlinge met spesiale behoeftes (Gr 1 – 3/6- 9 jaar)

Gestig in 2015 in Pretoria

Getal leerlinge: 9

Getal onderwysers: 2

Besoek gerus hul Facebookblad

 

11. Nooitgedacht Akademie

Skoolleuse: Geloof Hoop en Liefde

Stigtingsdatum: 2008

Geleë in Bronkhorstspruit Gauteng

Getal leerlinge: 30

Getal onderwysers: 5

Besoek gerus hul Facebookblad

 

12. Pikkewyntjies kleuterskool

Kleuterskool geleë in Benoni by die Gereformeerde Kerk

Getal onderwysers: 6

Getal leerlinge 50

Besoek gerus hul Facebookblad

 

13. Rustenburg Christelike Akademie

Skoolleuse: Kennis deur geloof

“Laat die kindertjies na My toe kom”

Gestig in 1997 in Rustenburg. Dit is ook die dorp waar die Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika in 1859 onder ‘n seringboom tot stand gekom het.

Getal onderwysers: 12

Getal leerlinge: 119

Besoek gerus hul Facebookblad

 

14. Totius Akademie

Skoolleuse: U Woord is ons Lig: Ps 119:105

Die Potchefstroomse Gereformeerde Ouervereniging (PGO) is in 1994 gestig om as  medegelowiges die beginsels van Gereformeerde onderwys op alle vlakke te  bevorder. Stigterslede was o.a. Proff. Jorrie Jordaan en Wynand Putter, Dr. Paul Snyman, mnre. A.  Juyn, F. Smit, V. d’Assonville en F. Drijfhout.                                 

 Die taak van opvoeding van ons kinders lê by die ouers.  Met die doopbelofte beloof hulle as gereformeerde ouers om hul kinders te onderrig  en te laat onderrig.  Dit is juis dit wat die skool hom ten doel stel.

 Die PGA is op 19 Oktober 2001 verander na Totius-Akademie.  Verskeie nasate van die bekende skrywer en digter, Totius,  het die geleentheid bygewoon.  Een van Totius se kleinseuns, mnr. Dirk du Toit, het die wapen van die skool   tydens die geleentheid onthul.  Die naam van die skool is verander, aangesien almal  aangeneem het dit is die Gereformeerde Kerk se skool, terwyl daar slegs van hulle  lokale gebruik gemaak is.
 Sedert die ontstaan van die skool is daar gebruik gemaak van die fasiliteite van die  Gereformeerde Kerk Potchefstroom.  Hierdie reëling het in 2004 onder druk gekom en daarom is daar gesoek na alternatiewe lokale en terrein.  Die Ou Teologiese Skool  op die hoek van Esselen- en Molenstraat het na ‘n goeie opsie gelyk.  Na ‘n paar
maande se onderhandeling het die bestuur die groen lig gekry om die  Ou Voorbereidende Skool as ‘n nuwe skoolterrein te gebruik.
 

Visie

Die gereformeerde kurrikulum is gegrond op die onfeilbare Woord van die Here, bely die Drie Formuliere van Eenheid. 

In aansluiting by die opvoeding en onderrig wat deur die ouers en die kerk plaasvind, wil Totius Akademie die kind wat deur die Here as Sy kind aangeneem is en wat in sonde ontvang en gebore en in Christus geheilig is, opvoed tot ‘n lewe in die Verbond. Daarin word hy, deur die werking van die Heilige Gees met sy unieke gawes, steeds meer na die beeld van God vernuwe. Dit geld sy omgang met die naaste, sy beheer van die skepping en ook sy ontwikkeling van die kultuur, sodat hy God in alles kan verheerlik.

Die oogmerk van Christelike opvoeding en onderwys by Totius Akademis is om elke leerder te lei om God te dien volgens sy Woord, om al sy gawes tot God se eer en tot heil van sy naaste aan te wend op alle terreine van die lewe. 

Getal leerlinge: 27

Getal onderwysers: 6

Besoek gerus hul Facebookblad asook die webtuiste

 

15. Midrand Afrikaanse Akademie

Skoolleuse:

Midrand Afrikaanse Akademie (MAA) is ‘n plek waar Midrand weer ‘n Afrikaanse gemeenskap kan hê gegrond in Christelike waardes. Dink aan ‘n plek waar goeie waardes nog waarde het: ‘n plek waar enersheid in waardes, taal en godsdiens gevier word.

Die skool is ‘n kwaliteit akademiese instansie wat uitstekende waarde bied.  Elke lid van ons skool voel hul hoort, soos in ‘n familie. By ons word elke kind uniek gekoester en opgevoed deur ‘n gemeenskap van gemeenskapslede, onderwysers, ouers en ander kinders. Die hele gemeenskap staan saam en word opgehef!

In hierdie gemeenskap voel kinders geborge en kan hul hul skooldae geniet en ‘n goeie fondament kry deur ‘n opvoeding gebaseer in ware goeie waardes.

Geskiedenis:

 • n September 2012 kom die drie Afrikaanse Kerke bymekaar en sluit ʼn vennootskap om Midrand Afrikaanse Akademie te begin in die konsistorie van die NG Kerk in Kerkstraat 50. Ons begin met twee kinders en eindig 2013 met agt kinders en drie personeel. In 2014 begin ons met ongeveer twintig leerders en ʼn personeel van ses. Die skool skuif vir groter toeganklikheid na die gesamentlike perseel van die Gereformeerde en Hervormde Kerk toe in 10de Straat.

Ons skool se filosofie:

 • Die Woord van God is ons basis:
 • Leerlinge word gelei en onderrig in die Woord van God ten einde hulself as Christene te kan verantwoord.
 • Die liefde van Christus is ons rigsnoer vir opvoeding.
 • Moedertaalonderrig is belangrik, hoewel Engels as besigheidstaal ook baie aandag geniet. Kinders wat egter nie Afrikaans as moedertaal het nie, word wel geakkommodeer en is baie welkom.
 • Ons personeel is ons heel grootste bate. Hulle word deur baie deeglike keuringsproses en induksieproses aangestel.

Getal leerlinge: 26

Getal onderwysers: 6

Besoek gerus hul Facebookblad asook die webtuiste

 

16: Musawenkosi- The Grace of God

Christelike Akademie, gestig in 2008 wat graag onder Gereformeerde begeleiding wil staan.

Dit is ‘n sendingskoolgeleë in KwaMhlanga wat vanuit Kanada en Nederland befonds word en die voertaal is Engels. ICO bedien hulle met behulp van Mnr Jelte de Vries.

Getal leerlinge: 80 waarvan die meeste weeskinders is en in pleegsorg is.

Getal onderwysers: 7

Besoek gerus hul Facebookblad